04. Obchodní a dodací podmínky

 • 1. Všeobecná ustanovení

  • Kupující řádným a úplným vyplněním a odesláním objednávky potvrzuje, že si přečetl a akceptuje Obchodní a dodací podmínky a Reklamační řád internetového obchodu www.mk3k.cz, platné v den odeslání objednávky.
  • Prodávající Milan Krátký, … především pro školství, se sídlem Lidická 50, 370 01 České Budějovice, IČO 47240113, se zavazuje jednat dle Obchodních a dodacích podmínek a Reklamačního řádu. Podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a v pozdějších zněních.
 • 2. Ochrana osobních údajů – dodržování zákona 101/2000 Sb. (170/2007 Sb.) a v souladu s ustanoveními GDPR

  • Provozovatel internetového obchodu www.mk3k.cz se zavazuje, že veškeré osobní údaje získané od svých zákazníků - nepodnikajících FO nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro svoji potřebu související s dodávkou zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů, které jsou archivovány po dobu stanovenou zákonem a obchodními potřebami prodávajícího. Veškeré osobní údaje prodávající zabezpečí proti zneužití 3. osobou v souladu s nařízením EU 2016/679 o GDPR. Pokud by je prodávající použil pro svoji nabídku obchodu a služeb, má subjekt údajů (kupující) právo písemně odvolat svůj souhlas s používáním svých osobních údajů za tímto účelem.
  • Milan Krátký současně prohlašuje, že nebude shromažďovat žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, apod.
 • 3. Objednání zboží, předmět a uzavření smlouvy

  • Kupující musí řádně a úplně vyplnit objednávku a souhlasit s Obchodními a dodacími podmínkami a Reklamačním řádem, čímž se zavazuje zaplatit kupní cenu. Odesláním objednávky se tato stává závaznou kupní smlouvou (§1826 Obč. zák.). Prodávající obratem objednávku potvrdí (e-mailem).
  • Uzavřenou kupní smlouvu uloží na svém IT zařízení kupující.
  • Prodávající dodá zboží v množství, jakosti a provedení dle kupní smlouvy s českými popisy a návody. Společně s tím i fakturu, která slouží i jako dodací a záruční list. Kupující je povinen zboží okamžitě prohlédnout a zkontrolovat pro vyloučení případných vad - viz oddíl "2 - Povinnost kupujícího" Reklamačního řádu.
 • 4. Místo a způsob plnění

  • Při osobním odběru zboží je místem plnění je sklad prodávajícího, způsobem plnění předání zboží kupujícímu. Kupující je povinen ve skladu uhradit zboží hotově, nebo předanou fakturu na převzaté zboží opatřit potvrzením (razítkem a IČ). Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zmocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.
  • Za plnění se při prodeji zboží podle kupní smlouvy považuje předání zboží prvnímu veřejnému přepravci.
 • 5. Cena a způsob úhrady

  • Ceny jsou uvedeny vč. DPH 21% (nejsem plátce DPH).
  • Ceny uvedené v internetovém obchodě www.mk3k.cz jsou platné v okamžiku objednání.
  • Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vyčerpání skladových zásob.
  • K ceně zboží je připočítána cena dopravy podle tabulky v záložce Služby (poštovné aj.).
  • Objednávky do 100,-Kč za zboží zásilkou nerealizujeme ! Vyjímkou jsou osobní odběry v naší vzorkovně s platbou hotově proti účtence.
  • U objednávek zásilkou, v objemu od 100,- do 500,- Kč připočítáváme "podlimitní platební příplatek" 10,-Kč.
  • Kupní cena bude považována za uhrazenou připsáním částky platby na bankovní účet prodávajícího nebo hotovou úhradou prodávajícímu.
  • Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen.
  • Organizace (státní školská a sociální zařízení s IČ): fakturou se splatností 10 dnů, přiloženou v zásilce se zbožím.
  • Ostatní odběratelé (s IČ i bez IČ): platba předem, na základě předúčtu prodávajícího (s termínem splatnosti do 7mi dnů), kterou obdrží kupující samostatným e-mailem. Zboží bude odesláno neprodleně po obdržení platby.
   Při osobním odběru zboží u prodejce platbou hotově, nebo platbou fa. předem.
  • Zboží se stává majetkem kupujícího:

  • - při osobním převzetí - zaplacením kupní ceny hotově, nebo uhrazením faktury a převzetím zboží.
   - při realizaci zásilkou (úhrada faktury se splatností) uhrazením faktury.
   - při realizaci zásilkou (úhrada zboží předfakturou) uhrazením předúčtu zaslaným e-mailem.

  • Úhrada bude provedena na základě předúčtu, faktury či účtenky, vystavené prodávajícím.
  • Možná dohoda o datu splatnosti faktury.
  • V případě nedodržení data splatnosti je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,5 % za každý den prodlení. Penalizační faktura bude kupujícímu vystavena po úhradě řádné faktury na zboží. Při prodlení nad 60 dnů bude úhrada vymáhána soudní cestou.
 • 6. Dodací lhůta

  • Dodací lhůta 14 (čtrnáct) dnů běží ode dne uzavření kupní smlouvy, příp. dnem zaplacení kupní ceny při způsobu platby předem, nejdříve však od doby obdržení všech podkladů a vyjasňujících informací ze strany kupujícího, které jsou nutné pro splnění smlouvy.
  • Většinu nabízeného zboží má prodávající skladem. Dodací lhůty zboží, které není výjimečně skladem, budou upřesněny - konzultovány.
 • 7. Přepravní podmínky, poštovné a manipulační poplatek (v ČR)

  • Kupující je povinen řádně zkontrolovat stav zásilky, zejména neporušenost přepravního obalu a počet balíků. V případě závad je nutné postupovat dle Reklamačního řádu. Pokud je zásilka bez závad, je kupující povinen zásilku převzít a zaplatit.
  • Nepožaduje-li zákazník jiný způsob dodání, plníme formou zásilek České pošty. Rozměrnější zásilky nad 1240,-Kč vč. - cennými balíky (VL, DR), drobnější zásilky do 1240,-Kč vč. - levnějším druhem zásilky (RR, BA).
  • V případech zajištění dopravy kupujícím (např. spediční služby aj.) účtujeme manipulační poplatky min. 30,-Kč - podle náročnosti způsobu balení.
  • U dodávky křehkého zboží (skleněné zkumavky aj.) je připočítán příplatek za bezpečné balení, nebo příplatek České Pošty "křehké zboží", tč. 36,-Kč
  • Způsob dodání pro státní školská a sociální zařízení (IČO):

  • zboží do 1.000 Kč dobírka, poštovné a manipul. popl. ve výši 200,- až 430,- Kč,
   nebo balíkem s fakturou, poštovné a manipul. popl. 105,- až
   390,- Kč (podle váhy, ceny a objemu)
   + podlimitní příplatek 10,-Kč
   zboží nad 1.000 Kč balíkem s fakturou, poštovné a manipul. popl. ve výši (105,- až
   390,- Kč (podle váhy, ceny a rozměrů)
   zboží nad 13.000 Kč při objednávce různých položek - na náklady dodavatele + faktura
   zboží nad 25.000 Kč při objednávce různých položek - na náklady dodavatele + faktura + 5 % sleva
  • Způsob dodání pro ostatní s IČ i bez IČ (nerealizujeme dobírkou !):

  • Balíkem - po obdržení platby předem na účet prodejce.
   (Po obdržení objednávky bude samostatným e-mailem zaslán předúčet:
   cena zboží PLUS poštovné a manipul. popl. ve výši 105,- až 390,- Kč (podle váhy, ceny a objemu)
   + podlimitní příplatek 10,-Kč (do 500,-Kč za zboží).

  • Při osobním odběru ve vzorkovně prodejce (preferovaný způsob – bez poplatku),
  • je možno skladbu a množství některých položek upravit podle Vašich požadavků (např. barvy, množství, rozměry aj.).
   Zde je možno zakoupit i zboží do celkové ceny 100,-Kč, jehož dodání nerealizujeme zásilkou.
  • Využíváme služeb České pošty - poštovné je účtováno individuálně.

  • Ochrana osobních údajů ve smyslu nařízení EU 2016-679 o GDPR je u České pošty zaručena listovním tajemstvím, daným Ústavou ČR, Dohodou o podávání poštovních zásilek a Poštovními podmínkami České pošty

   Detailní Přehled poštovného je uveden v sekci Služby (poštovné aj.).
 • 8. Záruka a reklamace (vadné plnění)

  • Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 6 / 12 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, má právo na reklamaci a musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně (e-mailem), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží.
  • Reklamační list (k vytištění) zašlete poštou, nebo elektronicky vč. příloh
   číslo vyplní prodávající, níže uvedené údaje vyplňte v příslušných kolonkách:
  • - jméno, příjmení, tel., e-mail, adresu kupujícího
   - název reklamovaného(-ých) výrobku(ů), nebo jeho dílů
   - datum dodání zboží vč. množství
   - číslo faktury - co nejvýstižnější popis závad a poškození
   - svůj požadavek na způsob vyřízení reklamace
   - přiložit kopii kupní smlouvy (mailové potvrzení po odeslání objednávky "Předmět: MK3K - zboží - objednávka - ID: ...")
   - přiložit kopii daňového dokladu (faktura nebo účtenka)

  • Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 14(čtrnácti) dnů ode dne jejího obdržení.
  • Záruka se vztahuje na vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny:

  • - neodborným uvedením do provozu,
   - neodborným nebo nešetrným zacházením, přetěžováním,
   - použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, návodem k obsluze a údržbě,
   - mechanickým poškozením nebo opotřebením při běžném používání,
   - provedením jakýchkoliv úprav vlastností výrobku,
   - živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů.
  • Záruka se nevztahuje na případné další škody, způsobené výše uvedenými vlivy.
  • Záruka se dále nevztahuje na výrobky označené jako "odpad a polotovar", které jsou v tomto obchodě nabízeny a jejichž cena odpovídá nabízené kvalitě.
  • Reklamace podrobněji řeší Reklamační řád, který je nedílnou součástí Obchodních a dodacích podmínek.
 • 9. Vrácení zboží – odstoupení od kupní smlouvy

  • Internetový obchod www.mk3k.cz poskytuje spotřebiteli, který (po své registraci) zboží prostřednictvím tohoto "e-shopu" objednal, dle § 1829 Obč. zák. lhůtu na vrácení nepoškozeného zboží bez udání důvodu. Doba na vrácení zboží trvá 14 dnů.
  • U zboží, které bylo před dodáním upraveno podle přání spotřebitele, nebo pro jeho osobu (např. oddělením objednaného množství textilu – metráže 2. a 1. jakosti aj.) a zboží, označené jako výrobní odpad, nebo polotovar, nemůže spotřebitel od smlouvy odstoupit ! ( §1837, písmeno d))
  • Před odesláním zboží na adresu kupujícího je nutné zaslat (e-mailem nebo samostatným dopisem) formální odstoupení od kupní smlouvy na formuláři OZNÁMENÍ o odstoupení od smlouvy (k vytištění) s vyplněním všech uvedených kolonek a písemnou informaci, zda žádá o výměnu zboží za jiné – kolonka "Poznámky".
  • Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu nejpozději v poslední den zákonné 14(čtrnácti) denní lhůty od převzetí zakoupené věci.
  • Kupující pak následně do 14(čtrnácti) dnů (§1831 Obč. zák.) zašle prodávajícímu zboží včetně kopie faktury, účtenky.
  • Zboží zašlete na adresu :

   Milan Krátký, Lidická 50, 37001 České Budějovice
   Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

  • Upozornění podle § 1832, odst. 3 Obč. zák.:
   Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením, nebo nedoručitelností zboží (kontrola vráceného zboží, bankovní poplatky)
  • Upozornění podle (§1820, odst. 1, písmeno g) Obč. zák.:
   Dopravní náklady při vrácení zboží ke kupujícímu i zpět k prodávajícímu nese kupující.

  • Po kontrole vráceného zboží vystaví prodávající na částku kupní ceny vráceného zboží, které splnilo podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy, po odečtení poštovného (dopravného) a vynaložených nákladů (i budoucích) dobropis, který zašle kupujícímu (elektronickou poštou ve formátu .pdf, pozemní poštou 2x). Dobropis kupující (vytiskne a) potvrdí a zašle jednu kopii zpět prodávajícímu.
  • Po obdržení potvrzené kopie dobropisu, vrátí - převede prodávající do 14(čtrnácti) dnů od odstoupení částku, uvedenou v potvrzeném dobropisu na účet kupujícího.
  • Odstoupit od smlouvy nelze, pokud bylo zboží, nebo jeho součásti, vybaleno z průhledných ochranných obalů (§1837, písmeno g)), zdeformováno, částečně již spotřebováno, "volně ložené, sypané" (korálky aj.), smísené s jiným zbožím (§1837, písmeno e)), neúplné, poškozené či viditelně opotřebené a zboží, které bylo před dodáním upraveno podle přání spotřebitele, nebo pro jeho osobu (např. oddělením objednaného množství textilu – metráže 2. a 1. jakosti (§1837, písmeno d)).
 • 10. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

  • Jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu: obchod@mk3k.cz
  • Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  • Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz www.mpo.cz/dokument169867.html
  • U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs
  • Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  • Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS
  • Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  • Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz
  • V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  • Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
 • 11. Závěrečná ustanovení

  • Obchodní a dodací podmínky a Reklamační řád platí v takovém rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré Obchodní a dodací podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.
  • Účastníci se výslovně dohodli, že, není-li výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obč. zákoníkem č. 89/2012 Sb.
  • Kupující prohlašuje, že se před odesláním objednávky seznámil s těmito Obchodními a dodacími podmínkami, prodávajícího a Reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.
  • Obsah stránek internetového obchodu www.mk3k.cz je chráněn autorským zákonem. Kopírování a šíření veškerého obsahu v jakékoli podobě, bez písemného souhlasu, je nezákonné !


 • Tyto Obchodní a dodací podmínky jsou platné od 1. ledna 2014, doplnění o "GDPR" od 25.5.2018.
  Reklamační řád od 1. ledna 2014.

  © 2002-2014 Všechna práva vyhrazena
  vytvořeno pomocí: E-Shop Česká Prodejna