05. nový Reklamační řád

 • 1. Všeobecná ustanovení

  • Tento reklamační řád poskytuje kupujícímu informace o postupu
   v případě reklamace zboží zakoupeného v internetovém obchodě www.mk3k.cz
  • Reklamační řád se vztahuje na veškeré zboží dodávané firmou
   Milan Krátký, … především pro školství,
   se sídlem Lidická 50,
   370 01 České Budějovice,
   IČO 47240113,
   prostřednictvím internetového obchodu www.mk3k.cz a je nedílnou součástí Obchodních a dodacích podmínek.
  • Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem 89/2012 Sb a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992 v pozdějších zněních, v návaznosti na Obchodní a dodací podmínky prodávajícího a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura (účtenka), která slouží i jako záruční list. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník odesláním objednávky = uzavřením kupní smlovy (podpisem předání zboží na faktuře, nebo dopravní listiny dopravci při převzetí zboží). Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží – plnění okamžik, kdy zboží přebírá 1. veřejný přepravce.
  • Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 6 / 12 měsíců, pokud dále není upraveno jinak. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 • 2. Povinnost kupujícího

  Při převzetí zásilky od dopravce

  • Při doručení zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, poškození kartonů, apod.) Převzetí poškozené, nebo neúplné zásilky má právo odmítnout.
  • Nepřevzatou neúplnou a poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky ohlásit prodávajícímu na telefon č. 732384384, nebo e-mailem na adresu: obchod@mk3k.cz
  • V případě převzetí poškozené zásilky sepsat s dopravcem zápis o škodě. Kupující může požadovat, aby poškozená poštovní zásilka byla na poště otevřena a zjištěn rozsah jejího poškození. Současně škodu při přepravě ohlásí prodávajícímu na telefon č. 732384384 nebo e-mailem na adresu: obchod@mk3k.cz
  • Skrytou vadu zásilky je kupující povinen oznámit přepravci bez odkladu, nejpozději však do 2(dvou !) pracovních dnů od data převzetí zásilky a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě. Pokud tato zásada nebude dodržena, má dopravce právo reklamaci zamítnout. I o této situaci kupující neprodleně informuje prodejce e-mailem na adresu: obchod@mk3k.cz
  • Přepravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů nesmí kupující s poškozenou zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.

  Po vyzvednutí neporušené zásilky od dopravce

  • Kupující je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodejce o případných zjištěných zjevných vadách a tyto vady prodávajícímu vytknout. Pokud kupující zjistí, že prodávané zboží není z tohoto důvodu ve shodě s kupní smlouvou, tedy zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu, kvalitě, nebo množství), je povinen oznámit neprodleně, nejpozději do 14(čtrnácti) dnů písemně (e-mailem) prodejci tuto skutečnost. Pokud tak neučiní, může tak kupující snížit svoji šanci na kladné vyřízení reklamace, jelikož mu prodávající prokáže, že dodaná věc při jejím převzetí, vzhledem k výše uvedenému, netrpěla zjevnými vadami.
 • 3. Povinnost prodávajícího

  • Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 14(čtrnácti) dnů ode dne jejího obdržení a vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • Jakmile bude reklamace vyřízena, vyzve prodávající zákazníka (e-mailem či telefonicky) k odběru zboží nebo jej zašle kupujícímu zpět prostřednictvím některé dopravní služby (Česká pošta - služba obchodní balík, PPL či jiné balíkové služby). V případě oprávněnosti reklamace má kupující nárok na úhradu nákladů, které účelně vynaložil při uplatnění svého práva z odpovědnosti za vady (reklamačního řízení). Součástí vyřízené reklamace je i příslušný reklamační protokol.
  • Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů, a to nejpozději do 14(čtrnácti) dní ode dne uplatnění reklamace.
 • 4. Shoda s kupní smlouvou

  • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou.
  • V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
  • V obchodě použitá terminologie:
  • - výrobní odpad = odpad při výrobě hotového výrobku (vady na výrobku)
   - kompletační odpad = směsi výrobků bez vad
   - výrobní polotovar = finálně nedokončený výrobek
 • 5. Reklamace v záruce

  • Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 6 / 12 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, má právo na reklamaci a musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně (e-mailem), bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 14(čtrnácti) dnů od převzetí zboží.
  • Kupující na vlastní náklady doručí pouze reklamované zboží (v celé jednotce množství - 100% množství v balení, celé sadě, vč. případného příslušenství atd., nikoliv jen jeho část), zabaleno v původním obalu do sídla prodávajícího osobně (po předchozí telefonické domluvě), nebo některou z dopravních firem (Česká pošta - služba obchodní balík, PPL či jiné balíkové služby), aby bylo zaručeno zabránění vzniku dalších škod způsobených přepravou.
  • Zboží spolu s Reklamačním listem (k vytištění) zašlete na adresu :

  • Milan Krátký, Lidická 50, 37001 České Budějovice
   Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

  • Reklamační list (k vytištění) zašlete poštou, nebo elektronicky vč. příloh
   číslo vyplní prodávající, níže uvedené údaje vyplňte v příslušných kolonkách:
  • - jméno, příjmení, tel., e-mail, adresu kupujícího
   - název reklamovaného(-ých) výrobku(ů), nebo jeho dílů
   - datum dodání zboží vč. množství
   - číslo faktury - co nejvýstižnější popis závad a poškození
   - svůj požadavek na způsob vyřízení reklamace
   - přiložit kopii kupní smlouvy (mailové potvrzení po odeslání objednávky "Předmět: MK3K - zboží - objednávka - ID: ...")
   - přiložit kopii daňového dokladu (faktura nebo účtenka)

  • Při nedodržení těchto požadavků může být vyřízení reklamace prodlouženo, reklamace může být pro nedostatek popisu závad označena za neoprávněnou, prodávající může při nedostatku zákonného požadavku na způsob vyřízení reklamace zvolit některou ze zákonných možností sám, prodávající může označit reklamaci za neoprávněnou pro nedodržení ujednání v Obchodních a dodacích podmínkách / kupní smlouvy.
  • Reklamaci v záruční době lze uplatnit na vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny:

  • - neodborným uvedením do provozu,
   - neodborným nebo nešetrným zacházením, přetěžováním,
   - použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, návodem k obsluze a údržbě,
   - mechanickým poškozením nebo opotřebením při běžném používání,
   - provedením jakýchkoliv úprav vlastností výrobku,
   - živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů.
  • Záruka se nevztahuje na případné další škody, způsobené výše uvedenými vlivy.
  • Záruka se dále nevztahuje na výrobky označené jako "odpad a polotovar", které jsou v tomto obchodě nabízeny, a jejichž cena odpovídá nabízené kvalitě.
  • Při výměně vadného zboží za bezvadné je prodávající oprávněn nahradit vadné zboží jiným zbožím se stejnými nebo lepšími parametry, není-li zboží v původním provedení již k dispozici. O této skutečnosti je povinen vždy předem zákazníka informovat.
  • Prohlásí-li zákazník v písemné formě, že trvá na výměně zboží za zboží stejného typu a provedení, a není-li prodávající schopen tomuto požadavku vyhovět, má kupující právo od smlouvy odstoupit.
  • Na pozáruční opravy je poskytována záruka 6 měsíců ode dne převzetí opraveného zboží.
 • 6. Reklamace poškozené zásilky

  • Jednání kupujícího v případě doručení poškozené zásilky je uvedeno v bodě 2. – Povinnost kupujícího.
  • Pokud příjemce zásilky zjistí vadu, vyplývající z poškození při přepravě, dodatečně, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu zasílateli (postačí e-mailem) a hlavně dopravci, a to nejpozději do 2(dvou !) pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání Zápisu o škodě. Pokud kupující nezajistí včasné sepsání Zápisu o škodě s dopravcem, vystavuje se nebezpečí, že reklamace z tohoto důvodu nebude uznána.
  • Na základě kopie Zápisu o škodě, potvrzené přepravcem (zaslané doporučeně poštou na adresu prodávajícího), a po vrácení poškozeného reklamovaného zboží prodávajícímu (v celé jednotce množství - 100% množství v balení, celé sadě, vč. případného příslušenství atd., nikoliv jen jeho část), bude kupujícímu zasláno nové, u dopravce vyreklamované, zboží.
 • 7. Reklamace nedoručené zásilky

  • Za účelem sledování doručování zásilky má kupující možnost sledovat její průběh na portálu České pošty (Sledování zásilek (Track&Trace)). Všem kupujícím sdělujeme po odeslání zásilky e-mailem podací číslo České Pošty. Pokud zásilka nebude doručena do 15 prac. dnů ode dne podání, bude nedoručení zásilky reklamovat u České Pošty prodávající. O stavu reklamace bude prodávající kupujícího informovat neprodleně po vyjádření České Pošty (15 kalendářních dnů).
 • 8. Závěrečná ustanovení

  • Reklamační řád platí v takovém rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky = kupní smlouvy.

 • Tento Reklamační řád je platný od 6. ledna 2023.

  © 2002-2014 Všechna práva vyhrazena
  vytvořeno pomocí: E-Shop Česká Prodejna